تعداد مقالات: 432

276. وزن‌دهی تطبیقی دوبعدی در روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 63-76

10.30482/jhyd.2013.15795

سیما کریمی؛ محسن لشکربلوک؛ ابراهیم جباری


279. تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-77

10.30482/jhyd.2019.143971.1320

محمود فغفور مغربی؛ آرش احمدی؛ کاظم اسماعیلی


280. ارزیابی روشهای فرودی در تعیین عمق بحرانی در مقاطع مرکب با استفاده از مفهوم انرژی مخصوص

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 65-72

10.30482/jhyd.2007.85389

اسماعیل کردی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ سیدعلی ایوب زاده؛ علیرضا ظهیری


281. ساخت و آزمون سامانه کنترل PID برای کانال های آبیاری در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-75

10.30482/jhyd.2011.85456

کاظم شاهوردی؛ محمد جواد منعم


282. پیش بینی دبی عبوری سرریزهای زیگزاگی قوسی با مقطع ذوزنقه ای

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 65-79

10.30482/jhyd.2020.250984.1477

احسان پارسی؛ معصومه زینعلی؛ کاظم اله دادی؛ محمد انصاری قوجقار


283. «یادداشت تحقیقاتی» کاربرد روش‌های داده‌کاوی در تخمین عمق آبشستگی گروه پایه‌ها

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-75

10.30482/jhyd.2016.41488

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


285. ضریب دبی دریچه سالونی بیضوی همراه با تبدیل تدریجی در شرایط مستغرق

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 67-80

10.30482/jhyd.2020.225028.1449

محمود شفاعی بجستان؛ مهدی زینی وند؛ محسن طهماسبی پور


287. مطالعه پدیده هجوم آب شور به آبخوان‌های ساحلی در شرایط گذرا با استفاده از پردازش تصویر و مدل‌سازی عددی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-82

10.30482/jhyd.2018.60138

عباسعلی رضاپور؛ سید فضل الله ساغروانی؛ علیرضا احمدی فرد


288. ضربه قوچ در لوله های پلی اتیلن

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 69-84

10.30482/jhyd.2011.85505

علیرضا کرامت؛ علی حقیقی


291. کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 71-84

10.30482/jhyd.2013.85357

ناصر موسویان؛ محمد رضا جعفرزاده


293. روابطی کاربردی برای سرریزهای دایره ای لبه تیز براساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 71-78

10.30482/jhyd.2010.85428

محمد بی جن خان؛ صلاح کوچک زاده؛ عبدالحسین هورفر


294. «یادداشت تحقیقاتی» ارزیابی اثر صفحات مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-81

10.30482/jhyd.2014.7481

آرمان عزیزی؛ بهزاد قربانی؛ هانی تبریزی؛ حسین صمدی بروجنی


298. بررسی عملکرد مدل اتوماتای سلولی در شبیه‌سازی سیلاب‌های شهری

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 85-98

10.30482/jhyd.2019.99240

سید عباس حسینی؛ سارا نظیف؛ حسین عباسی زاده


300. ارزیابی روش‌های مختلف وزن‌دهی برای پیش‌بینی عمق آبشستگی پایین‌دست سازه‌های تثبیت بستر

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-43

10.30482/jhyd.2020.176682.1377

سید مرتضی سیدیان؛ سمیه غزنوی؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ معصومه فراستی