تحلیل تاب آوری جامع در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری (مطالعه موردی: شهرک ولیعصر شهرستان تربت حیدریه)

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سازه های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، خراسان رضوی،مشهد

2 مدیر گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی،مشهد، خراسان رضوی

3 عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار ، گروه مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اکستر، انگلستان

10.30482/jhyd.2021.281587.1520

چکیده

ارزیابی تاب‌آوری شبکه‌های فاضلاب شهری در مقابل تهدیدها همواره به عنوان یکی از مسائل اساسی در طراحی و بررسی عملکرد این زیرساخت مطرح است. ناکارآمدی در این شبکه‌ها می‌تواند خسارات جبران-ناپذیری در بخش‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سلامتی به همراه داشته باشد. اما از آنجاییکه بخشی از این تهدید‌ها ماهیتی نامشخص و یا تاثیراتی غیرقابل پیش‌بینی دارند، روش تحلیل تاب‌آوری جامع می‌تواند معیار خوبی برای ارزیابی این شبکه‌ها باشد. اما مهمترین چالش در پیاده‌سازی این روش، پیچیدگی زمانی بالای آن در شبکه‌های شهری به دلیل بالا بودن تعداد لوله‌ها است. در این پژوهش، یک روش انتخاب سناریو مبتنی بر گردونه شانس و تصمیم‌گیری چند‌معیاره جهت تخمین نتایج تحلیل تاب‌آوری جامع در شبکه‌های فاضلاب شهری بدون نیاز به شبیه‌سازی تمام سناریوهای ممکن، ارائه شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها در شبکه مورد مطالعه نشان می‌دهد که مقادیر کمینه، میانگین و بیشینه تابع تاب‌آوری جامع در سطوح شکست با استفاده از روش پیشنهادی، به ترتیب با مقادیر جذر میانگین مربعات خطای 033/0، 022/0 و 002/0 تخمین زده شده است. همچنین، روش پیشنهادی توانسته است عملکرد مناسب‌تری نسبت به روش انتخاب تصادفی در پیش‌بینی سناریوهای تشکیل‌دهنده نقاط اکسترمم تابع تاب‌آوری جامع داشته باشد.

کلیدواژه‌ها