مدلی نیمه تحلیلی برای جریان ترکیبی سرریز- دریچه در شرایط مختلف هندسی

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس