اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود منتظری نمین

هیدرولیک و محیط زیست استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

mnaminiha.ir

سردبیر

دکتر محمود شفاعی بجستان

سازه های آبی استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

water.scu.ac.ir/~m.shafai
shafaiiha.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید علی ایوب زاده

مهندسی عمران - مهندسی آب استاد گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

ayyoubzadehiha.ir

دکتر سید محمد علی بنی هاشمی

سازه های هیدرولیکی دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

banihashemiiha.ir

دکتر محمود شفاعی بجستان

سازه های آبی استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

water.scu.ac.ir/~m.shafai
shafaiiha.ir

دکتر مجتبی صانعی

مهندسی عمران - سازه های آبی دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

saneieiha.ir

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی عمران استاد، مهندسی عمران دانشگاه شیراز

talebiha.ir

دکتر جواد فرهودی

سازه های هیدرولیکی استاد، سازه های هیدرولیکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

farhoudiiha.ir

دکتر عبدالرضا کبیری سامانی

مهندسی هیدرولیک دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

kabiriiha.ir

دکتر مهدی یاسی

مهندسی رودخانه دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

yasiiha.ir

مدیر داخلی

دکتر امیر صمدی

سازه های آبی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

jhyd.irgmail.com

ویراستار ادبی

مهندس ابراهیم بیگدلی

دانشگاه تهران

bigdeliiha.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر سید حسین مهاجری

عمران- آب استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی

hossein.mohajerikhu.ac.ir

دکتر رضا براتی

مهندسی هیدرولیک و منابع آب رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

r88baratigmail.com