اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود منتظری نمین

هیدرولیک و محیط زیست استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

mnaminiha.ir
0000-0003-4675-6316

h-index: 9  

سردبیر

دکتر محمود شفاعی بجستان

سازه های آبی استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

water.scu.ac.ir/~m.shafai
shafaiiha.ir
0000-0003-3688-9561

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید علی ایوب زاده

مهندسی عمران - مهندسی آب استاد گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

ayyoubzadehiha.ir
0000-0002-9445-0816

h-index: 7  

دکتر سید محمد علی بنی هاشمی

سازه های هیدرولیکی دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

banihashemiiha.ir
0000-0001-5399-5329

h-index: 3  

دکتر مسعود تابش

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

mtabeshut.ac.ir
0000-0002-8982-8941

h-index: 18  

دکتر محمود شفاعی بجستان

سازه های آبی استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

water.scu.ac.ir/~m.shafai
shafaiiha.ir
0000-0003-3688-9561

h-index: 8  

دکتر مجتبی صانعی

مهندسی عمران - سازه های آبی دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

saneieiha.ir
0000-0002-8282-0832

h-index: 7  

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی عمران استاد، مهندسی عمران دانشگاه شیراز

talebiha.ir
0000-0002-9322-2416

h-index: 11  

دکتر بهزاد عطائی آشتیانی

مهندسی عمران استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

ataiesharif.ir
0000-0002-1339-3734

h-index: 34  

دکتر جواد فرهودی

سازه های هیدرولیکی استاد سازه های هیدرولیکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

farhoudiiha.ir

h-index: 8  

دکتر عبدالرضا کبیری سامانی

مهندسی هیدرولیک استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

kabiriiha.ir
0000-0002-5984-3892

h-index: 10  

دکتر مهدی یاسی

مهندسی رودخانه دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

yasiiha.ir
0000-0002-2512-2317

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سوبهاش دی

مهندسی عمران استاد گروه مهندسی عمران، انستیتو فناوری خاراگپور هندوستان

sdeyiitkgp.ac.in
0000-0001-9764-1346

h-index: 32  

دکتر عبدالمجید محمدیان

مهندسی عمران استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه اتاوا، کانادا

majid.mohammadianuottawa.ca
0000-0001-5381-8189

h-index: 16  

دکتر عباس خیر

مهندسی شهری و محیط زیست دانشیار مهندسی عمران، آزمایشگاه مکانیک کاربردی، گروه مهندسی عمران و منابع خاک، دانشگاه کیوتو ژاپن

khayyerparticle.kuciv.kyoto-u.ac.jp
0000-0002-7225-622X

h-index: 28  

مدیر داخلی

دکتر امیر صمدی

سازه های آبی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

jhyd.irgmail.com
0000-0003-3816-2649

h-index: 5  

ویراستار ارشد

مهندس ابراهیم بیگدلی

دانشگاه تهران

bigdeliiha.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر سید حسین مهاجری

عمران- آب استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی

hossein.mohajerikhu.ac.ir
0000-0002-8056-293X

h-index: 3  

دکتر رضا براتی

مهندسی هیدرولیک و منابع آب رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

r88baratigmail.com
000-0003-2362-2227

h-index: 11  

کارشناس نشریه

آیسن یوسف دوست

کاندیدای دکتری دانشگاه بیرجند

icenydgmail.com
0000-0003-0711-8661

h-index: 1