بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • واصلی، نجم الدین [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
 • واقفی، محمد [2]
 • واقفی، محمد [1] استادیار سازه‌های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • واقفی، محمد [1] استادیار سازه‌های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • واقفی، محمد [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • واقفی، محمد [1] استادیار سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر
 • واقفی، محمد [1] استادیار سازه‌های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • واقفی، محمد [1] دانشیار سازه‌های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • وجودی مهربانی، فاطمه [1] دانشجوی دکترای مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه
 • وطن‌خواه، علیرضا [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • وطن خواه، علیرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • وفاخواه، مهدی [1]
 • ولی‌زاده، علیرضا [1] همکار تحقیقاتی، مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه موناش، ملبورن استرالیا
 • ولیزاذه، سعیده [1] دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مراغه، ایران

ه

ی