دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله کامل (پژوهشی)

1. بررسی آزمایشگاهی اثر فرم های بستر بر ضریب اصطکاک دارسی ویسباخ در مجاری روباز مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30482/jhyd.2021.296873.1542

مصطفی حیدری؛ محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی بجستان


مقاله مروری

2. مطالعه مروری بر روی مدیریت شوری مخزن های ساحلی با هدف ذخیره سازی سیلاب های تخلیه شده به دریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30482/jhyd.2021.300208.1546

مجتبی کریمایی طبرستانی؛ حسام فولادفر


مقاله کامل (پژوهشی)

3. تاثیر جریان تحت فشار بر آبشستگی پایه پل در مقاطع مرکب با پوشش گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30482/jhyd.2021.304025.1550

علی دانکو؛ حجت الله یونسی؛ حسن ترابی پوده؛ مجتبی صانعی


4. آبشستگی پایین دست جت‌های ریزشی حاوی رسوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.30482/jhyd.2021.285817.1529

مسعود قدسیان


5. بررسی آزمایشگاهی اثر شکل رویه سازه دفلکتور بر عمق آبشستگی اطراف پایه پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.30482/jhyd.2021.293591.1537

عباس صفائی؛ محسن سلیمانی بابرصاد؛ روزبه آقامجیدی؛ امین حجت خواه


6. بررسی عددی میدان جریان در کانال مرکب مورب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.30482/jhyd.2021.303634.1548

بهرام رضائی؛ مصطفی دولتی مهتاج