مدل سازی و تخمین عمر خستگی رایزرهای دریایی در سکوهای ثابت

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان