مدل سازی و تخمین عمر خستگی رایزرهای دریایی در سکوهای ثابت

نوع مقاله: یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان