دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 52، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-119 
6. کارایی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی

صفحه 77-91

محمد رضا جعفرزاده؛ علیرضا شمخالچیان؛ محبوبه جمعه زاده


شناسنامه علمی شماره

8. چکیده های انگلیسی

صفحه 113-119