تعیین ابعاد بهینه آبشکن محافظ با هدف کاهش عمق آبشستگی در اطراف آبشکن ها در بازه مستقیم در آستانه حرکت ذرات بستر

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

10.30482/jhyd.2011.85455