تعیین ابعاد بهینه آبشکن محافظ با هدف کاهش عمق آبشستگی در اطراف آبشکن ها در بازه مستقیم در آستانه حرکت ذرات بستر

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان