تعیین ابعاد بهینه آبشکن محافظ با هدف کاهش عمق آبشستگی در اطراف آبشکن ها در بازه مستقیم در آستانه حرکت ذرات بستر

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان