دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 24، زمستان 1386، صفحه 1-88 

شناسنامه علمی شماره

7. چکیده های انگلیسی

صفحه 83-88