دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 134، زمستان 1397، صفحه 1-142 

مقاله کامل

1. اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی

صفحه 1-15

احسان بهنام طلب؛ مسعود قدسیان؛ امیررضا زراتی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


5. اثر جت هیدرولیکی هم فاز بر کاهش آبشستگی در قوس 180 درجه رودخانه‌ها

صفحه 57-68

زینب تامرادی؛ جواد احدیان؛ محسن نجارچی؛ هوشنک حسونی زاده؛ محمد مهدی نجفی زاده


یادداشت تحقیقاتی

9. مطالعه آزمایشگاهی اثر جریان جت دایره‌ای بر رسوب شویی مخازن

صفحه 111-120

زهرا مددی اسفاد؛ محمد مهدی احمدی؛ مجید رحیم پور


شناسنامه علمی شماره

11. چکیده های انگلیسی

صفحه 133-142