بررسی آزمایشگاهی بهسازی جریان درهم آب در لوله‌ها با استفاده از محلول‌های پلیمری

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 عضو هیات علمی/ دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه رازی کرمانشاه / ایران

3 عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

استفاده از غلظت‌های کم عوامل کاهنده‌ی درگ نقش مهمی در کاهش تلفات انرژی در خطوط لوله جریان درهم دارد. این مواد با اثرگذاری بر ساختار جریان درهم و بهسازی پروفایل‌های سرعت موجب کاهش اصطکاک فشاری جریان درهم می‌شوند. در این مقاله اثر افزودن غلظت‌های مختلف دو کوپلیمر تجاری از پلی آکریل آمید با جرمهای مولکولی مختلف بر کاهش افت فشار جریان درهم آب در خط لوله بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که استفاده از این کوپلیمرها به شکل قابل توجهی باعث کاهش افت فشار جریان درهم در طول دو ساعت انجام آزمایش می‌شود. افزودن ppm30 از پلیمر سنگین‌تر به جریان درهم 54% کاهش افت فشار بدون تخریب زنجیره‌ی پلیمر را به همراه دارد. همچنین در این پژوهش تأثیر این عوامل بر پروفایل‌های سرعت جریان درهم با سرعت سنج داپلری لیزری بررسی شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، در اثر افزودن عامل کاهنده‌ی دراگ پروفایل سرعت از حالت تخت به حالت سهمی‌گون تمایل پیدا می‌کند، همچنین منحنی‌های تنش رینولدز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. در همه‌ی موارد اثر پلیمر با جرم مولکولی بالاتر بر روی پروفایل سرعت جریان درهم مطلوب‌تر از پلیمر دیگر ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها