دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 133، پاییز 1397، صفحه 1-136 

یادداشت تحقیقاتی

9. بررسی آزمایشگاهی تنش‌برشی آستانه فرسایش رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی رسوبات مخزن سد کرخه)

صفحه 107-115

10.30482/jhyd.2018.81362

حسین صمدی بروجنی؛ میلاد خواستار؛ روح الله فتاحی نافچی؛ مرضیه قاسمی؛ زهرا طاهری