دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 64، زمستان 1390، صفحه 1-98 
3. تاثیر پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیررسوبگذار رسوبهای چسبنده

صفحه 33-42

میلاد خواستار بروجنی؛ حسین صمدی بروجنی؛ کاظم اسماعیلی


شناسنامه علمی شماره

7. چکیده های انگلیسی

صفحه 93-98