توسعه مدل عددی برای پیش بینی فشارهای دینامیک در جریان کانال های باز با شبکه منحنی الخط غیرمتعامد

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان