تحلیل همزمان جریان غیرماندگار و پاسخ های دینامیکی سازه خطوط لوله به روش MOC-FDM

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران