مطالعه تاثیر لایه سپری بر آب شستگی پایه پل، تحت اثر جریان دائمی (بخش یکم)

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسنده

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان