مطالعه توزیع فشار دینامیکی بر روی بستر پرتاب کننده جامی مرکب

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان