دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 61، بهار 1390، صفحه 1-117 
2. بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در سرریز سدهای زیرزمینی

صفحه 19-39

محمدرضا شمس؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ محمدکریم بیرامی؛ حمیدرضا صفوی


شناسنامه علمی شماره

8. چکیده های انگلیسی

صفحه 111-117