ضربه قوچ در لوله های پلی اتیلن

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

استادیار ‌گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.30482/jhyd.2011.85505