ضربه قوچ در لوله های پلی اتیلن

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

استادیار ‌گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز