تاثیر انحراف جریان بر رسوب ورودی به آبگیر با زاویه انحراف 52 درجه در رودخانه سینوسی

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان