تعیین عمق و سرعت جریان سیلابی در آستانه شکست گیاهان زراعی و محاسبه موقعیت برش در آنها به روش آنالیز تحلیلی و آزمایشگاهی، مطالعه موردی: برنج

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان