بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در سرریز سدهای زیرزمینی

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان