ارزیابی روش های مختلف تعیین تنش برشی بستر در پیچ تند کانال با توپوگرافی توسعه یافته

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشگاه تهران