ارزیابی استهلاک انرژی جریان دوفازی روگذر سرریز پلکانی به کمک گودال آب شستگی پایین دست

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز