ساخت و آزمون سامانه کنترل PID برای کانال های آبیاری در مقیاس آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس