دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل (پژوهشی)

Optimal Estimation of Secondary Flow Coefficient in Compound Channels with Vegetated Floodplains

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.344833.1608

مرضیه محسنی؛ امینه ناصری


استهلاک انرژی سرریز کلیدپیانویی مثلثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.30482/jhyd.2023.365692.1622

حسین سهراب زاده انزانی؛ سامح احمد قنطوش