بهینه سازی سیستم فازی توسط الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در برآورد میزان هوادهی بعد از دریچه های مجاری تخلیه کننده تحتانی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر