دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 41، بهار 1388، صفحه 1-127 

یادداشت تحقیقاتی

9. شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود

صفحه 109-116

ابراهیم علامتیان؛ محمد رضا جعفرزاده


شناسنامه علمی شماره

10. چکیده های انگلیسی

صفحه 119-127