بررسی رفتار رئولوژی دوغابهای معدنی غلیظ شده و همگن

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

10.30482/jhyd.2005.85370