تأثیر موقعیت کارگذاری لوله هواده بر کنترل آبشستگی اطراف پایه پل استوانه‌ای به کمک مدل آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2020.223209.1446

مهشاد افشارپور؛ سید محسن سجادی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان


بررسی تجربی و عددی اثرات انسداد ورودی بر جریان در کالورت

دوره 15، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2020.211670.1425

سمیه کریم پور؛ سعید گوهری؛ مهدی یاسی


بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر ضخامت بستر رسوبی و فرم بستر تلماسه بر جابجایی آلودگی در رودخانه ها

دوره 16، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-20

10.30482/jhyd.2021.282200.1522

محمد میرناصری؛ علیرضا عمادی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


آبشستگی پایین دست جت‌های ریزشی حاوی رسوب

دوره 17، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2021.285817.1529

احسان قاسمی؛ مسعود قدسیان


مدلسازی و تحلیل تاثیرات همزمان ضربه قوچ و کاویتاسون در لوله

دوره 17، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-19

10.30482/jhyd.2021.291024.1535

علیرضا چگنی زاده؛ محمدجواد بهمنی؛ حمیدرضا ربیعی فر


تاثیر طول طوق بر توسعه آبشستگی موضعی اطراف پایه مستطیل شکل پلها

دوره 3، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 19-11

10.30482/jhyd.2008.85463

محمد بدلی مشاهیر؛ امیررضا زراتی؛ ابراهیم مکلف سربند


بررسی تأثیر تراز رسوب مخزن بر راندمان رسوبزدایی تحت فشار

دوره 9، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 11-25

10.30482/jhyd.2014.7911

مینا شهیرنیا؛ سید علی ایوب‌زاده؛ جمال محمدولی سامانی


بررسی آزمایشگاهی اثر زبری‌های مستطیلی شکل بر کاهش میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل مربعی شکل

دوره 9، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 11-21

10.30482/jhyd.2014.8551

محمد حسین هرمزی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمود شفاعی بجستان


بررسی آزمایشگاهی تاثیر موقعیت آستانه بر توسعه زمانی عمق چاله آبشستگی اطراف گروه پایه کج با پی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 13-25

10.30482/jhyd.2015.12973

مهدی اسمعیلی ورکی؛ سیده سمیرا سعادتی پاچه‌کناری؛ رامین فضل اولی


تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 13-28

10.30482/jhyd.2005.85361

منصور ابوالقاسمی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی ایوب زاده؛ محمود شفاعی بجستان