تعداد مقالات: 429

52. تأثیر موقعیت کارگذاری لوله هواده بر کنترل آبشستگی اطراف پایه پل استوانه‌ای به کمک مدل آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2020.223209.1446

مهشاد افشارپور؛ سید محسن سجادی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان


53. بررسی تجربی و عددی اثرات انسداد ورودی بر جریان در کالورت

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2020.211670.1425

سمیه کریم پور؛ سعید گوهری؛ مهدی یاسی


60. تاثیر طول طوق بر توسعه آبشستگی موضعی اطراف پایه مستطیل شکل پلها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 19-11

10.30482/jhyd.2008.85463

محمد بدلی مشاهیر؛ امیررضا زراتی؛ ابراهیم مکلف سربند


61. بررسی تأثیر تراز رسوب مخزن بر راندمان رسوبزدایی تحت فشار

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 11-25

10.30482/jhyd.2014.7911

مینا شهیرنیا؛ سید علی ایوب‌زاده؛ جمال محمدولی سامانی


62. بررسی آزمایشگاهی اثر زبری‌های مستطیلی شکل بر کاهش میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل مربعی شکل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-21

10.30482/jhyd.2014.8551

محمد حسین هرمزی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمود شفاعی بجستان


65. بررسی اثر پوشش گیاهی مستغرق و غیرمستغرق پهنه سیلابی بر ضریب اختلاط عرضی آلاینده‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-23

10.30482/jhyd.2015.11815

حسین حمیدی فر؛ محمدحسین امید؛ علیرضا کشاورزی


66. بررسی آزمایشگاهی تاثیر موقعیت آستانه بر توسعه زمانی عمق چاله آبشستگی اطراف گروه پایه کج با پی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-25

10.30482/jhyd.2015.12973

مهدی اسمعیلی ورکی؛ سیده سمیرا سعادتی پاچه‌کناری؛ رامین فضل اولی


70. تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 13-28

10.30482/jhyd.2005.85361

منصور ابوالقاسمی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی ایوب زاده؛ محمود شفاعی بجستان


72. بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریز سد برای مهار سیل با استفاده از منطق فازی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-29

10.30482/jhyd.2011.85453

نینا اسدی پور؛ حسین محمدولی سامانی


73. توسعه مدل طراحی بهینه سیستم کنترل سیلاب با در نظر گرفتن سدهای تاخیری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 13-26

10.30482/jhyd.2008.85464

محمدهادی افشار؛ عباس افشار؛ سیدحامد معراجی؛ مهرداد غفاری


74. توسعه مدل ریاضی سیستم کنترل فازی پایین دست در کانال های آبیاری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 13-26

10.30482/jhyd.2009.85479

محمد جواد منعم؛ محمدصادق کیاپاشا


75. بررسی تغییر پروفیل های سرعت نسبت به تغییر طول زبری در پرش هیدرولیکی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 13-24

10.30482/jhyd.2011.85485

محمد بزاز؛ بهزاد قربانی؛ حسین صمدی بروجنی