آبشستگی پایین دست جت‌های ریزشی حاوی رسوب

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده- پیش بینی آبشستگی و تخمین مشخصات حفره آبشستگی ناشی از جت‌های خروجی از سازه‌های هیدرولیکی یکی از موضوعات مهم در مهندسی هیدرولیک است. پارامترهای متعددی نظیر دبی جریان، ارتفاع ریزش جریان، عمق پایاب، قطر ذرات رسوب، دبی رسوب و زمان بر ابعاد حفره آبشستگی ایجاد شده در پایین‌دست جت‌های ریزشی موثر هستند. در این تحقیق به بررسی آبشستگی ناشی از جت ریزشی و حاوی رسوب پرداخته شده است. برای انجام آزمایش‌ها از فلومی به طول 12 متر و عرض 6/0 متر که در انتها به عرض 21/0 متر کاهش یافته، استفاده شد. آزمایش‌ها با چهار دبی مختلف 4.27، 7.48، 11.78 و 17.31 لیتر بر ثانیه و دو قطر رسوب 0.6 و 1.2 میلیمتر انجام شد. تغییرات زمانی عمق و طول حفره آبشستگی اندازه‌گیری و تحلیل شد. براساس نتایج، با افزایش دبی رسوب مقدار حداکثر عمق و طول حفره آبشستگی کاهش می‌یابد. مقدار این کاهش نیز به میزان دبی رسوب در جت، دبی جریان و زمان آزمایش بستگی دارد. اثر پارامترهای بدون بعد بر روی عمق و طول حفره آبشستگی مورد بررسی قرار گرفت و روابطی برای محاسبه آنها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها