بررسی آزمایشگاهی اثر زبری‌های مستطیلی شکل بر کاهش میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل مربعی شکل

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد عمران-سازه های هیدرولیکی، مهندسان مشاور سازه

2 استاد گروه مهندسی راه و ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

3 - استاد گروه مهندسی آب، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

وقوع آبشستگی در اطراف پایه پل یکی از عمده‌ترین دلایل تخریب پل‌ها است. استفاده از زبری‌های نصب شده به دور پایه، یکی از روش‌های جدید کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه‌های پل می‌باشد. زبری‌های بکار رفته در آزمایش‌ها، با ضخامت ناچیز و با طول و عرض‌های متفاوت و فواصل قرارگیری مختلف نسبت به هم، به حالت عمود بر پایه قرار داده شده‌اند. این زبری‌ها با کاهش قدرت جریان‌های رو به پایین و فعالیت گرداب‌های نعل اسبی، باعث کاهش میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل‌ها می‌شوند. در این تحقیق با فرض اینکه زبری می‌تواند باعث کاهش قدرت جریان‌های رو به پایین و درنتیجه کاهش عمق آبشستگی شود، آزمایش‌هایی با ابعاد و فواصل قرارگیری زبری و شرایط جریان متفاوت انجام و نتایج در قالب نمودارهایی ارائه شده که حاکی از تاثیر کاهنده عمق آبشستگی تا حداکثر 70 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


شجاعی، پ.، فرسادی­زاده، د. و حسین­زاده دلیر، ع.، (1390). "تأثیر توأم صفحات مستغرق و طوق در کاهش عمق آبشستگی پایه­های استوانه­ای شکل پل­ها"، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، سال پانزدهم، شماره پنجاه و هفتم، ص.ص. 23-33.
شفاعی بجستان، م.، (1387). هیدرولیک انتقال رسوب، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
نوری­فر، م.، مغربی، م. و حسن­زاده ، ی. (1389) ، "مقایسه عددی کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل شکاف­ دار و دو پایه پل مجزا"، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد.
Breusers, H.N.C., Nicollet, G. and Shen, H. W. (1997). "Local scour around cylindrical piers", Journal of Hydraulic Research, 15(3), pp. 211-252.
Chiew, Y.M. and Melville, B.W., (1987). "Local scour around bridge piers", Journal of Hydraulic Research, Vol. 25, No. 1, pp. 15-26.
Ettema, R. E. (1980). "Scour at Bridge Piers", Rep. No. 236, School of Engineering., The University of Auckland, New Zealand.
Raudkivi, A.J. (1998). Loose Boundary Hydraulics. A. A. Balkema. Rotterdam, The Netherland.
Raudkivi, A. J., and Ettema, R. (1983). "Clear- water scour at cylindrical piers", Journal of Hydraulic Division, ASCE, Vol. 109, No. 3, pp. 338-350.
Melville, B. W. (1997), "Piers and abutment scour: integrated approach", Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 123, No. 2, pp. 125-136.