تأثیر موقعیت کارگذاری لوله هواده بر کنترل آبشستگی اطراف پایه پل استوانه‌ای به کمک مدل آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 سردبیر مجله هیدرولیک

چکیده

چکیده- پل‌ها از جمله مهم ترین سازه‌های هیدرولیکی هستند که آبشستگی موضعی اطراف پایه‌های آن‌ها در طول جریان‌های سیلابی یکی از عوامل تهدید پایداری آن‌ها به شمار می‌آید. یکی از روش‌های نوین حفاظت پایه در رودخانه‌ها در مقابل فرسایش موضعی استفاده از لوله هواده است. در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی تأثیر موقعیت لوله هواده بر کنترل آبشستگی اطراف پایه پل پرداخته شده است. بدین منظور آزمایش‌هایی تحت شرایط هیدرولیکی مختلف در اعداد فرود 18/0، 2/0، 22/0 و 24/0 با عمق ثابت و 7 حالت تعداد و تراز کارگذاری لوله هواده و در 1 دبی تزریق هوا تحت شرایط آب زلال انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از این تکنیک بر روی پایه حداکثر عمق آبشستگی در جلوی پایه را تا 25 درصد کاهش داده و همچنین حجم آبشستگی در اطراف پایه را کاهش می‌دهد. بهترین حالت یک لوله و در تراز نصب (یک سوم عمق جریان از بستر) و کمترین بازدهی مربوط به حالتی است که از 3 لوله هواده در سه ارتفاع مختلف استفاده می‌شود، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها