بهینه‌سازی شبکه پایش تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش فرا کاوشی اجزای جمعی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 25-35

10.30482/jhyd.2015.11816

ناصر گنجی خرم دل؛ فاطمه کیخایی؛ کورش محمدی؛ محمد جواد منعم


کاربرد روش GRA در بهینه‌سازی طول و موقعیت آبشکن تیغه‌ای در قوس º90

دوره 8، شماره 4، مهر 1392، صفحه 27-41

10.30482/jhyd.2014.6700

معصومه رستم آبادی؛ ماندانا ناجی ابهری


کنترل بهینه سیلاب با ترکیب سدهای تأخیری پاره‌سنگی و خاکریزساحلی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 27-45

10.30482/jhyd.2013.15753

جواد سروریان؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی


توسعه مدل عددی بدون شبکه برای شبیه‏ سازی پدیده رانش زمین به صورت مستغرق

دوره 12، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 27-41

10.30482/jhyd.2018.56084

مهنا تاج نسایی؛ احمد شکیبایی نیا؛ خسرو حسینی


کنترل جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از بلوک های کف

دوره 3، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 27-37

10.30482/jhyd.2009.85480

عاطفه منصوری؛ محمد حسین امید؛ ایراهیم امیری


بررسی پدیده کاویتاسیون در حوضچه آرامش با بستر زبر و پله ناگهانی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 29-40

10.30482/jhyd.2014.7429

محمد جواد نصراصفهانی؛ محمود شفاعی بجستان


مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 29-38

10.30482/jhyd.2005.85362

عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده؛ محمد حسین امید


بررسی تجربی ساختار جریان گل آلوده سه بعدی مغشوش

دوره 1، شماره 2، آذر 1384، صفحه 29-43

10.30482/jhyd.2005.85368

بهار فیروزآبادی؛ سیدمحمدرضا موسوی حکمتی؛ منوچهر راد


سرریز ارتفاع متغیّر چرخان (VHW): طراحی و عملکرد هیدرولیکی

دوره 16، شماره 3، مهر 1400، صفحه 29-40

10.30482/jhyd.2021.271045.1507

شهلا زمانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده


پیش بینی نحوه انتشار سیلاب با استفاده از موج پخشیدگی غیرخطی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 31-47

10.30482/jhyd.2011.85454

محمد دانیالی؛ احمدرضا غواصیه؛ جلال عطاری