تعداد مقالات: 399
127. بررسی پدیده کاویتاسیون در حوضچه آرامش با بستر زبر و پله ناگهانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 29-40

10.30482/jhyd.2014.7429

محمد جواد نصراصفهانی؛ محمود شفاعی بجستان


130. مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 29-38

10.30482/jhyd.2005.85362

عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده؛ محمد حسین امید


131. بررسی تجربی ساختار جریان گل آلوده سه بعدی مغشوش

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 29-43

10.30482/jhyd.2005.85368

بهار فیروزآبادی؛ سیدمحمدرضا موسوی حکمتی؛ منوچهر راد


132. تاثیر شکل زبری بستر بر طول پرش هیدرولیکی در کانال های مستطیلی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 29-40

10.30482/jhyd.2008.85472

محمود شفاعی بجستان؛ کبری نیسی


135. پیش بینی نحوه انتشار سیلاب با استفاده از موج پخشیدگی غیرخطی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 31-47

10.30482/jhyd.2011.85454

محمد دانیالی؛ احمدرضا غواصیه؛ جلال عطاری


136. روش تحلیل ریسک برای محاسبه ارتفاع دیوارهای سیل بند

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 31-44

10.30482/jhyd.2011.85494

حمید سنگین آبادی؛ جلال عطاری


139. بررسی طرح فلوم گلوبلند و تغییر طرح سریز لبه پهن برای افزایش دقت سازه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-42

10.30482/jhyd.2016.43719

محمد جواد ساکی؛ ناصر طالب بیدختی؛ نجم الدین واصلی؛ شاهرخ زند پارسا


140. مدل‌سازی آزمایشگاهی و عددی پیشروی و شکست موج بر روی موج‌شکن مستغرق نفوذناپذیر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-45

10.30482/jhyd.2016.44480

امین محمودی؛ حبیب حکیم زاده؛ محمد جواد کتابداری؛ محمد واقفی


141. بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی ویژگی های پرش هیدرولیکی در بسترهای نفوذپذیر

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-42

10.30482/jhyd.2019.82705

نیما اکبری؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس


144. تاثیر پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیررسوبگذار رسوبهای چسبنده

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 33-42

10.30482/jhyd.2012.85407

میلاد خواستار بروجنی؛ حسین صمدی بروجنی؛ کاظم اسماعیلی


147. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-46

10.30482/jhyd.2019.152034.1332

میناسادات سیدجواد؛ مجتبی صانعی؛ سید تقی امید نائینی


148. معرفی شبیه سازی هیدرولیکی دوبعدی جریان به عنوان روشی جهت تخمین زمان تمرکز

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 33-45

10.30482/jhyd.2020.232604.1462

فاطمه اسمعیل منش؛ مسیح ذوالقدر؛ محمد رفیع رفیعی


149. طراحی هندسه مقطع پایدار رودخانه‌ با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-52

10.30482/jhyd.2016.41486

محمد کریمی حسین آبادی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ مجتبی شوریان