تعداد مقالات: 429

127. کنترل بهینه سیلاب با ترکیب سدهای تأخیری پاره‌سنگی و خاکریزساحلی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-45

10.30482/jhyd.2013.15753

جواد سروریان؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی


128. توسعه مدل عددی بدون شبکه برای شبیه‏ سازی پدیده رانش زمین به صورت مستغرق

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 27-41

10.30482/jhyd.2018.56084

مهنا تاج نسایی؛ احمد شکیبایی نیا؛ خسرو حسینی


131. کنترل جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از بلوک های کف

دوره 3، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 27-37

10.30482/jhyd.2009.85480

عاطفه منصوری؛ محمد حسین امید؛ ایراهیم امیری


133. بررسی پدیده کاویتاسیون در حوضچه آرامش با بستر زبر و پله ناگهانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 29-40

10.30482/jhyd.2014.7429

محمد جواد نصراصفهانی؛ محمود شفاعی بجستان


136. مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 29-38

10.30482/jhyd.2005.85362

عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده؛ محمد حسین امید


137. بررسی تجربی ساختار جریان گل آلوده سه بعدی مغشوش

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 29-43

10.30482/jhyd.2005.85368

بهار فیروزآبادی؛ سیدمحمدرضا موسوی حکمتی؛ منوچهر راد


138. تاثیر شکل زبری بستر بر طول پرش هیدرولیکی در کانال های مستطیلی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 29-40

10.30482/jhyd.2008.85472

محمود شفاعی بجستان؛ کبری نیسی


141. پیش بینی نحوه انتشار سیلاب با استفاده از موج پخشیدگی غیرخطی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 31-47

10.30482/jhyd.2011.85454

محمد دانیالی؛ احمدرضا غواصیه؛ جلال عطاری


142. روش تحلیل ریسک برای محاسبه ارتفاع دیوارهای سیل بند

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 31-44

10.30482/jhyd.2011.85494

حمید سنگین آبادی؛ جلال عطاری


144. مطالعه آزمایشگاهی پروفیل عمقی سرعت در کانال مرکب با پوشش گیاهی در سیلابدشت

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 31-45

10.30482/jhyd.2020.245051.1474

مرضیه محسنی؛ فاطمه توکلی نژاد الله آبادی


147. بررسی طرح فلوم گلوبلند و تغییر طرح سریز لبه پهن برای افزایش دقت سازه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-42

10.30482/jhyd.2016.43719

محمد جواد ساکی؛ ناصر طالب بیدختی؛ نجم الدین واصلی؛ شاهرخ زند پارسا


148. مدل‌سازی آزمایشگاهی و عددی پیشروی و شکست موج بر روی موج‌شکن مستغرق نفوذناپذیر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-45

10.30482/jhyd.2016.44480

امین محمودی؛ حبیب حکیم زاده؛ محمد جواد کتابداری؛ محمد واقفی


149. بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی ویژگی های پرش هیدرولیکی در بسترهای نفوذپذیر

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-42

10.30482/jhyd.2019.82705

نیما اکبری؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس