شناسایی نشت در خطوط لوله بر پایه مدل سازی معکوس جریان گذرا و برنامه ریزی غیرخطی مختلط اعداد صحیح و حقیقی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر