شناسایی نشت در خطوط لوله بر پایه مدل سازی معکوس جریان گذرا و برنامه ریزی غیرخطی مختلط اعداد صحیح و حقیقی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر

10.30482/jhyd.2008.85465