بررسی اعتبار رهیافت های انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان