تحلیل حرکت ذرات رسوب و برآورد کارایی تله اندازی در حوضچه ترسیب با استفاده از مدل اویلری - لاگرانژی

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

استاد گروه مهندسی عمران - دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد