تحلیل حرکت ذرات رسوب و برآورد کارایی تله اندازی در حوضچه ترسیب با استفاده از مدل اویلری - لاگرانژی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

استاد گروه مهندسی عمران - دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.30482/jhyd.2011.85486