دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آذر 1386، صفحه 1-86 

مقاله کامل (پژوهشی)

استخراج معیار پایداری ریپ رپ در زیر جت های پرتابی مستطیلی شکل

صفحه 1-13

10.30482/jhyd.2007.85391

رضا مومنی وصالیان؛ محمود شفاعی بجستان؛ سیدحبیب موسوی جهرمی


شبیه سازی عددی جریان متلاطم روی دیون ماسه ای

صفحه 43-62

10.30482/jhyd.2007.85394

رضا افشین شریفان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ حبیب موسوی جهرمی