انتخاب و معرفی داور برگزیده مجله هیدرولیک در کنفرانس سالیانه هیدرولیک

هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در جلسه مورخ شنبه 25 خردادماه 1398 مصوب نمودند که داور(ان) برگزیده مجله در هر سال انتخاب و ضمن معرفی ایشان در کنفرانس هیدرولیک، از ایشان تقدیر گردد.