بررسی اعتبار رهیافت های انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان