دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 22، شهریور 1386، صفحه 1-77 

مقاله کامل (پژوهشی)

بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس 180 درجه

صفحه 1-16

10.30482/jhyd.2007.85385

امیراحمد دهقانی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ مهدی شفیعی فر


یادداشت تحقیقاتی

ارزیابی روشهای فرودی در تعیین عمق بحرانی در مقاطع مرکب با استفاده از مفهوم انرژی مخصوص

صفحه 65-72

10.30482/jhyd.2007.85389

اسماعیل کردی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ سیدعلی ایوب زاده؛ علیرضا ظهیری