شار انتقالی جهتدار در مرزهای حجم محدود بی ساختار با گام محاسباتی چند مرحله ای برای شبیه سازی امواج سطحی ایستا در تنداب تنگ شونده

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی