دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 21، فروردین 1386، صفحه 1-54 

مقاله کامل (پژوهشی)

اثر ویژگیهای هیدرولیکی کانال بر تغییرات ریخت شناسی رسوبهای بستر

صفحه 1-10

10.30482/jhyd.2007.85380

سیدحمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ مهدی وفاخواه