شبیه سازی جریان گذرنده از روی سرریزهای لبه تیز مستطیلی و مثلثی با جریان از زیر دریچۀ کشویی

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان