بررسی اثر تیغه هدایت کننده بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوب گیر با استفاده ازمدل فیزیکی و ریاضی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، کرج، ایران