برآورد ضریب انتشار طولی در مجاری روباز طبیعی به کمک شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسنده

عضو هیات علمی-گروه سازه های آبی-دانشگاه شهید چمران اهواز-اهواز-ایران