به کارگیری محاسبات نرم در تخمین مقاطع پایدار رودخانه های طبیعی در بستر ماسه ای