دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 42، شهریور 1388، صفحه 1-73 

یادداشت تحقیقاتی

بررسی پروفیل سطح آزاد جریان پایدار در اطراف پایه های استوانه ای با مدل سازی عددی

صفحه 59-65

10.30482/jhyd.2009.85523

یوسف حسن زاده؛ حبیب حکیم زاده؛ حامد سرورام؛ هادی دل افروز