دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 44، بهمن 1388، صفحه 1-85 

مقاله کامل (پژوهشی)

بررسی عملکرد هندسه طوق در آبشستگی موضعی در پایه پل

صفحه 1-11

10.30482/jhyd.2010.85424

حسین شریعتی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی